ANSÖKAN SAMARITEN

Stiftelsen Samaritens utdelning av fondmedel

Stiftelsen Samariten främjar vården av barn genom att särskilt stödja vetenskaplig forskning och undervisning inom barnhälsovården.

Vem kan få bidrag?
Berättigad att söka bidrag är du som huvudsakligen arbetar medicinsk barnavård. För forskningsanslag och stipendier krävs dokumenterad erfarenhet eller disputerad handledare och en fullständigt ifylld och i tid inlämnad ansökan. Styrelsen har beslutat att prioritera de som befinner sig i början av sin forskningskarriär, dvs blivande doktorander, doktorander och postdoktorer. Projekt utan andra stora anslag prioriteras och projekt som är helt eller delvis finansierade av kommersiella bolag kommer som regel inte prioriteras.

Stipendier och anslag
Styrelsen har beslutat att i första hand stötta projekt genom utdelande av stipendier (1-3 månader) för att forskning och utvecklingsarbete ska kunna bedrivas på heltid. Stipendier utgår för närvarande med 22.000 kr per stipendiemånad för odisputerad och 26.000 kr för disputerad.

 
Forskningsanslag kan beviljas till vetenskaplig utrustning, laboratoriemateriel, analyskostnader med mera. Medel utgår som regel inte för att anställa annan, för resor eller deltagande i kongresser.

Stipendier eller forskningsanslag beviljas högst 3 gånger till samma projekt. En förutsättning för att kunna erhålla upprepat stöd är god progress av projektet redovisat i de påföljande ansökningarna.

Vetenskapliga möten/ Kongresser 
Bidrag kan utgå för anordnande av vetenskapliga kongresser eller motsvarande.

Flera sökande från samma forskningsgrupp
När ansökningar inkommer från flera doktorander eller postdoktorer från samma grupp vill stiftelsen att gruppledaren beskriver övergripande forskningsmål inom gruppen och gör en prioritering inom den egna gruppen. Prioriteringsdokument skall bifogas ansökan.

Etikprövning
Stiftelsen ser helst att etikprövning redan är gjord innan ansökan, varför ansökningar med godkännande från Etikprövningsmyndigheten prioriteras. Uppvisande av beslut från Etikprövningsmyndigheten är en förutsättning för utbetalning av stipendium/forskningsanslag från stiftelsen. 

Ansökan till Stiftelsen Samaritens utdelning
Ansökan görs under ansökningstiden i webbformulär som finns tillgängligt från 16 september till med 20 oktober 2024. 

Ansökningsformulär

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Anvisningar till ansökan

Att ansöka om  stipendium/forskningsanslag från Stiftelsen Samariten
Här får du information för att söka stipendium/forskningsanslag. Det är viktigt att du läser instruktionerna innan du påbörjar en ansökan, då inkorrekta ansökningar lämnas utan bedömning.

Digitalt ansökningsförfarande
Stiftelsen tar emot ansökningar en gång per år. Du ansöker i vårt webbformulär och ansökningsperioden för 2024 öppnar den 16 september och ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 20 oktober. Det går inte att spara en påbörjad ansökan och återkomma till den vid ett senare tillfälle så vi rekommenderar att man öppnar webformuläret och tittar igenom vilka uppgifter som efterfrågas innan man påbörjar sin ansökan.

En korrekt ansökan består av fullständigt ifyllt digitalt ansökningsformulär och bilagor. Den obligatoriska bilagan består av en forskningsplan (max 4 A4, på engelska eller svenska) och CV med upp till 10 relevanta publikationer för sökanden (max 2 A4). Dessa max 6 sidor ska sammanfogas till en PDF-fil och namnges med den sökandes efternamn, initial och år (tex: Samaritenson_S_2023.pdf).

Om stipendium/forskningsanslag söks till ett flerdelat projekt bör anslaget sökas för en specificerad del. Forskningsplanen ska således beskriva denna och inte ett helt doktorandprojekt. Insänds en hel doktorandansökan anses ansökan till stiftelsen vara inkorrekt. Om man önskar, tex för att sätta det valda delprojektet i ett sammanhang, kan ansökan kompletteras med den fullständiga doktorandplanen inges som en valfri bilaga.

Behandling av personuppgifter
Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med GDPR. Samtycke lämnas även till publicering av namn- och projekttitel på hemsidan.

Ny ansökan
Klicka på länken och fyll i din ansökan med den information som efterfrågas, se nedan. Observera att stiftelsen ej godkänner enbart hänvisning till bilaga.

När du är klar klickar du på ”Skicka”. Då hamnar din ansökan i stiftelsens inkorg och kan inte längre revideras av dig. Du kommer att få ett mejl med en bekräftelse att din ansökan har mottagits. Om något av de obligatoriska fälten inte är ifyllda kommer dessa att rödmarkeras och markeras med texten ”obligatoriskt”. Gå tillbaka och fyll i de fält som saknas.

Att fylla i formuläret
Fyll i alla obligatoriska fält. Att tänka på:

Projektkategori - ange om det gäller forskningsbidrag, stipendium eller vetenskapliga möten/kongresser. Förtydliga under Övriga kommentarer om ansökan gäller fler kategorier samt vilken du prioriterar.

Projektsammanfattning – är just en sammanfattning om maximalt 300 ord! Denna ska spegla forskningsplanen och inte enbart handla om projektets relevans. Använd följande rubriker: frågeställning/hypotes, bakgrund, metod, arbetsplan och betydelse.

Övriga bidragsgivare – ange bidrag från andra anslagsgivare senaste 2 åren för detta eller närliggande projekt.

Kostnader– specificera kostnaderna noggrant även om du enbart söker stipendium. Du kan söka för kostnader i direkt anslutning till forskningsprojektet. Undvik ospecificerade poster som ”diverse material”, ”drift” etc. Du kan ej söka forskningsanslag till resor eller till tryckning av avhandlingen. Stiftelsen vill ej ikläda sig arbetsgivaransvar och är därför restriktiv till anslag med löner. Om forskningsanslag söks skall förvaltningskostnader/OH framgå, då dessa anslag ej betalas ut direkt till sökanden.

Obligatoriska bilagor:
Forskningsprogram (max 4 A4 inkl. referenser)och meritförteckning (max 2 A4 inkl. publikationslista med högst 10 utvalda publikationer) sammanfogade till ett PDF-dokument namngivet efternamn_initial_år, tex Samaritenson_S_2023.pdf

Övriga bilagor:

  • Beslut från etikprövningsmyndigheten 
  • Handledarintyg (endast för odisputerade) med följande uttalande ”undertecknad intygar härmed att möjlighet och plats finns samt att sökanden är kompetent att utföra ovanstående forskningsprojekt”
  • Redovisning av tidigare erhållna medel från Samariten om ny ansökan avser samma projekt.
  • Prioriteringsdokument (endast om flera ansökningar från samma forskargrupp).