ANSÖKAN SAMARITEN

Stiftelsen Samaritens utdelning av fondmedel

Stiftelsen Samariten främjar vården av barn genom att särskilt stödja vetenskaplig forskning och undervisning inom barnhälsovården.

Vem kan få bidrag?
Berättigad att söka bidrag är läkare, sjuksköterska, dietist, psykolog, sociolog, lärare, lekterapeut liksom andra personer arbetande inom framför allt medicinsk barnavård.
När ansökningar inkommer från forskarstuderande och post doc studenter från samma forskningsgrupp vill stiftelsen att gruppledaren beskriver övergripande forskningsmål inom gruppen och gör en prioritering inom den egna gruppen.
Prioriteringsdokument skall bifogas. Max antal tecken 3500 inkl blanksteg.

Stipendier
Styrelsen har beslutat utdela stipendier (1-3 månader) för att forskning och utvecklingsarbete ska kunna bedrivas på heltid. Stipendier utgår för närvarande med 22.000 kr per stipendiemånad för odisputerad och 26.000 kr för disputerad.

Bidrag 
Forskningsbidrag kan beviljas till vetenskaplig utrustning, laboratoriemateriel, analyskostnader med mera. Medel utgår som regel inte för att anställa annan, för resor eller deltagande i kongresser.
Stipendier eller forskningsbidrag beviljas högst 3 år i rad till samma projekt eller huvudansvarig. För forskningsanslag och stipendier krävs dokumenterad erfarenhet eller kvalificerad handledning och en fullständigt ifylld och i tid inlämnad ansökan.

Vetenskapliga möten/ Kongresser 
Bidrag kan utgå för anordnande av vetenskapliga kongresser eller motsvarande.

Ansökan till Stiftelsen Samaritens utdelning
Ansökan görs under ansökningstiden i webbformulär som finns tillgängligt från 16 september till med 14 oktober 2019.

https://stiftelseansokan.seb.se/sbs/stiftsamariten/minsida/login

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Frågor gällande ansökan kan ställas till Klas Blomgren (klas.blomgren@ki.se) eller Kristin Mattsson (stiftelsen.samariten@gmail.com).

 

 

 

Anvisningar från SEB

Att ansöka om forskningsanslag/stipendium
från Stiftelsen Samariten

Här får du information om de olika stegen för att söka anslag/stipendium. Det är viktigt att du läser instruktionerna innan du skapar konto, loggar in och påbörjar en ansökan.

Digitalt ansökningsförfarande

Stiftelsen tar emot ansökningar en gång per år. Du ansöker i vårt digitala ansökningssystem och ansökningsperioden för 2019 öppnar den 16 september kl 00.01 och ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 14 oktober kl. 23:59.

Behandling av personuppgifter

Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med GDPR. Samtycke lämnas även till publicering av namn- och projektitel på hemsidan.

Skapa konto

Det första du ska göra är att skapa ett konto med vilket du kan logga in till det som ska bli ”Min sida”. Det är här du hittar dina påbörjade eller inlämnade ansökningar.

När du registrerat dina uppgifter kommer ansökningssystemet att skicka ett e-postmeddelande till dig för att bekräfta att dina uppgifter är korrekta. Detta kan dröja några minuter. Klicka på länken som finns i epostmeddelandet för att verifiera ditt konto.

Ny ansökan

Välj ”Påbörja ny ansökan” och fyll i din ansökan steg för steg med den information som efterfrågas, se nedan. De fält som är obligatoriska blir gröna när du fyllt i dem. Observera att stiftelsen ej godkänner enbart hänvisning till bilaga. Du kan när som helst klicka på ”Avbryt (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.

När du är klar klickar du på ”Lämna in”. Då hamnar din ansökan i stiftelsens inkorg och kan inte längre revideras av dig. Du kan nu gå tillbaka till din sida och påbörja en ny ansökan eller titta på de ansökningar du lämnat in. Om något av de obligatoriska fälten inte är ifyllda kommer du inte att kunna lämna in ansökan. Gå tillbaka och fyll i de fält som inte blivit gröna.

Att fylla i formuläret

Fyll i alla obligatoriska fält. Att tänka på:

• Steg 1: Vid Titel och befattning – ange yrkesutbildning. Doktorand, Lic.examen, Doktorsexamen eller Docent.

• Steg 2: Anslagsförvaltare - om du inte har någon ”Anslagsförvaltare” måste du ändå fylla i alla obligatoriska fält för att komma vidare. Vid personnummer kan du ange ditt eget, sen kan man fylla ut med 9:or i fält för siffror och X i resterande fält.

• Steg 3: Vid Projektkategori - ange om det gäller forskningsbidrag, stipendium eller vetenskapliga möten/kongresser. Förtydliga under Övriga kommentarer (steg 7) om ansökan gäller fler kategorier samt vilken du prioriterar.

Vid Tidigare erhållna medel - avses från Stiftelsen Samariten senaste 3 åren.

• Steg 5: Vid Övriga bidragsgivare – ange bidrag från andra anslagsgivare senaste 2 åren för detta eller närliggande projekt.

• Steg 6: Vid Inkomster – ej relevant.
Vid Utgifter – specificera kostnaderna noggrant. Du kan söka för kostnader i direkt anslutning till forskningsprojektet. Undvik poster som div. material, drift etc. Du kan ej söka forskningsanslag till resor eller till tryckning av avhandlingen. Stiftelsen vill ej ikläda sig arbetsgivaransvar och är därför restriktiv till anslag med löner.

Vid Övriga bilagor, bifoga:
- Forskningsprogram (högst 3 sidor inkl. referenser)
- Yttrande från etisk kommitté (kopia av beslut)
- Meritförteckning (max 1000 tecken samt referenslista med högst 10 publikationer)
- Handledarintyg (endast för odisputerade) med följande info ”undertecknad intygar härmed att möjlighet och plats finns samt att sökanden är kompetent att utföra ovanstående forskningsprojekt”
- Redovisning av tidigare erhållna medel från Samariten om ny ansökan avser samma projekt.