ANSÖKAN SAMARITEN

Stiftelsen Samaritens utdelning av fondmedel

Stiftelsen Samariten främjar vården av barn genom att särskilt stödja vetenskaplig forskning och undervisning inom barnhälsovården.

Vem kan få bidrag?
Berättigad att söka bidrag är läkare, sjuksköterska, dietist, psykolog, sociolog, lärare, lekterapeut liksom andra personer arbetande inom framför allt medicinsk barnavård. För forskningsanslag och stipendier krävs dokumenterad erfarenhet eller disputerad handledare och en fullständigt ifylld och i tid inlämnad ansökan. Projekt som är helt eller delvis finansierade av kommersiella bolag kommer som regel inte prioriteras.

Är du forskarstuderande eller post doc?
När ansökningar inkommer från forskarstuderande och post doc studenter från samma forskningsgrupp vill stiftelsen att gruppledaren beskriver övergripande forskningsmål inom gruppen och gör en prioritering inom den egna gruppen. Prioriteringsdokument skall bifogas ansökan. Max antal tecken 3500 inkl blanksteg.

Stipendier
Styrelsen har beslutat utdela stipendier (1-3 månader) för att forskning och utvecklingsarbete ska kunna bedrivas på heltid. Stipendier utgår för närvarande med 22.000 kr per stipendiemånad för odisputerad och 26.000 kr för disputerad.

Bidrag 
Forskningsbidrag kan beviljas till vetenskaplig utrustning, laboratoriemateriel, analyskostnader med mera. Medel utgår som regel inte för att anställa annan, för resor eller deltagande i kongresser.
Stipendier eller forskningsbidrag beviljas högst 3 gånger till samma projekt.

Vetenskapliga möten/ Kongresser 
Bidrag kan utgå för anordnande av vetenskapliga kongresser eller motsvarande.

Ansökan till Stiftelsen Samaritens utdelning
Ansökan görs under ansökningstiden i webbformulär som finns tillgängligt från 15 september till med 17 oktober 2022. 

Ansökningsformulär

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Frågor gällande ansökan kan ställas till stiftelsen.samariten@gmail.com.

Anvisningar till ansökan

Att ansöka om forskningsanslag/stipendium från Stiftelsen Samariten

Här får du information för att söka anslag/stipendium. Det är viktigt att du läser instruktionerna innan du påbörjar en ansökan.

Digitalt ansökningsförfarande

Stiftelsen tar emot ansökningar en gång per år. Du ansöker i vårt webbformulär och ansökningsperioden för 2022 öppnar den 15 september och ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 17 oktober. Det går inte att spara en påbörjad ansökan och återkomma till den vid ett senare tillfälle så vi rekommenderar att man öppnar webformuläret och tittar igenom vilka uppgifter som efterfrågas innan man påbörjar sin ansökan.

Behandling av personuppgifter

Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med GDPR. Samtycke lämnas även till publicering av namn- och projektitel på hemsidan.

Ny ansökan

Klicka på länken och fyll i din ansökan med den information som efterfrågas, se nedan. Observera att stiftelsen ej godkänner enbart hänvisning till bilaga.

När du är klar klickar du på ”Skicka”. Då hamnar din ansökan i stiftelsens inkorg och kan inte längre revideras av dig. Du kommer att få ett mejl med en bekräftelse att din ansökan har mottagits. Om något av de obligatoriska fälten inte är ifyllda kommer dessa att rödmarkeras och markeras med texten ”obligatoriskt”. Gå tillbaka och fyll i de fält som saknas.

Att fylla i formuläret

Fyll i alla obligatoriska fält. Att tänka på:

Vid Projektkategori - ange om det gäller forskningsbidrag, stipendium eller vetenskapliga möten/kongresser. Förtydliga under Övriga kommentarer om ansökan gäller fler kategorier samt vilken du prioriterar.

Vid Övriga bidragsgivare – ange bidrag från andra anslagsgivare senaste 2 åren för detta eller närliggande projekt.

Vid Kostnader– specificera kostnaderna noggrant. Du kan söka för kostnader i direkt anslutning till forskningsprojektet. Undvik poster som div. material, drift etc. Du kan ej söka forskningsanslag till resor eller till tryckning av avhandlingen. Stiftelsen vill ej ikläda sig arbetsgivaransvar och är därför restriktiv till anslag med löner.

Obligatoriska bilagor:

  • Forskningsprogram (högst 4 sidor inkl. referenser)
  • Meritförteckning (max 2 sidor samt referenslista med högst 10 publikationer)

Övriga bilagor:

  • Yttrande från etisk kommitté (kopia av beslut) 
  • Handledarintyg (endast för odisputerade) med följande info ”undertecknad intygar härmed att möjlighet och plats finns samt att sökanden är kompetent att utföra ovanstående forskningsprojekt”
  • Redovisning av tidigare erhållna medel från Samariten om ny ansökan avser samma projekt.
  • Prioriteringsdokument (endast om flera ansökningar från samma forskargrupp)