Calle Ekonomiskt ansvarig Carl-Axel Westlund, civilekonom
Gunnar Bergman Ledamot Gunnar Bergman, överläkare/docent
Marina Jonsson Sekreterare Marina Jonsson, barnsjuksköterska/med dr
Katarina Ordförande Katarina Wide, överläkare/docent
Mikael Sundin Ledamot Mikael Sundin, överläkare/docent
Anna Undeman Asarnoj Adjungerad ledamot Anna Undeman Asarnoj, överläkare/docent

Samaritens styrelse

Vi sitter i Stiftelsen Samaritens styrelse

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Stiftelsen Samariten (802006-7768) är enligt Dataskyddsförordningen, GDPR, personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i samband med ansökan om anslag eller stipendier. I stiftelsens verksamhet ingår att inhämta, registrera, behandla och lagra information om dig (personuppgifter) som sökande för att pröva din ansökan.

Personuppgifter som stiftelsen hanterar kan vara grundläggande personuppgifter som namn, personnummer, adress, mailadress, kontaktuppgifter, bankkontouppgifter, yrke, utbildning, kunskap och erfarenheter. Härutöver hanteras information för att bedöma syftet med användningen av sökta stipendier eller anslag.

Mottagare och användare av ovan angivna personuppgifter är främst stiftelsens styrelse i sin roll som bedömare av om anslag eller stipendium ska utdelas. Stiftelsen lämnar under vissa omständigheter även uppgifter till andra utanför stiftelsen, tex Carnegie Investment Bank för administration, ekonomisk redovisning, utbetalning och arkivering, till myndigheter enligt lag såsom Skatteverket och Länsstyrelsen, till stiftelsens revisorer och till skolor och universitet när så erfordras. Stiftelsen anlitar vidare Webforum Europe AB för registrering av ansökningar.

Stiftelsen har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Carnegie Investment Bank och med Webforum Europe AB.

Behandling av personuppgifter för ovan angivna ändamål är nödvändig för att stiftelsen ska kunna fullfölja sitt ändamål och därmed anser stiftelsens styrelse att det finns ett berättigat intresse att behandla dem. Genom undertecknande av ansökan samtycker du att stiftelsen får behandla lämnade personuppgifter.  Stiftelsen behandlar inte särskilt känsliga uppgifter utan särskilt samtycke från dig som sökande.

Personuppgifter lagras så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att stiftelse ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. I de fall anslag inte beviljas kommer ansökningshandlingarna att tas bort senast efter två år. Ansökningar som beviljas kan betraktas som räkenskapsinformation och kommer att bevaras i sju år. Uppgifter om vem som har tilldelats anslag återges som bilaga i stiftelsens årsredovisning och denna kommer att sparas under överskådlig framtid.

Inga personuppgifter överförs till tredje land eller till internationella organisationer.

Om du önskar information om vilka personuppgifter stiftelsen eller dess underbiträden behandlar om dig kan du skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till stiftelsen Samariten, c/o Carnegie Investment Bank, 103 38 Stockholm. Dit kan du också skicka begäran om rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.

Kontakta oss

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.