STADGAR

Stiftelsen Samaritens stadgar fastställdes vid ett extra årsmöte av principalerna den 12 december 1974.

  • Stiftelsens ändamål är att främja vården av barn och därvid särskilt stödja vetenskaplig forskning eller undervisning inom barnhälsovården och barnsjukvården ävensom stödja annat utvecklingsarbete till förmån för vården av barn.
  • Stiftelsens överstyrelse utgörs av 15 principaler som utser styrelse och utövar kontroll över förvaltningen av stiftelsens fonder. Principalerna har en mandatperiod på tre år.
  • Stiftelsens styrelse utgörs av fem personer och utses på två år. Styrelsen förvaltar stiftelsens fonder och beslutar om utdelning av medel.

Medel motsvarande minst 90% av avkastningsöverskottet utdelas årligen.
Styrelsens förvaltning av Stiftelsen Samariten granskas årligen av principalerna, revisorerna och Länsstyrelsen i Stockholms län.